facebook twitter gplus

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ศูนย์ดวงแข

344 ถ.รองเมือง?แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน??กทม.10300

โทรศัพท์ 02-215 6544 , 02-613 7932?

 

แผนที่?(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)ชุมชนวัดดวงแข

ชุมชนวัดดวงแขนั้น ได้รับการรองรองเป็นชุมชนจากสำนักงานเขตปทุมวันเมื่อปี 2547?ตั้งอยู่บริเวณถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน มีพื้นที่ 3.5?ไร่ มีจำนวนประชากรตามทะเบียนบ้าน 52หลังคาเรือน 139?ครอบครัว 410?คน และมีประชากรตามบ้านเช่าอีก 500?คน ซึ่งพื้นที่ชุมชนนั้นมี 3?ส่วน คือเช่าอาศัยพื้นที่กรมธนารักษ์ ที่ดินชาวบ้านที่มีโฉนดและพื้นที่จากคลองนางหงส์ที่ตื้นเขิน


คลองนางหงส์นั้นที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4?มีการขุดคลองผดุงกรุงเกษมเพื่อแบ่งพระราชฐานเป็นชั้นนอกและชั้นใน โดยมีคลองนางหงส์เชื่อมต่อคลองผดุงกรุงเกษมให้น้ำไหลไปลงยังคลองแสนแสบแถบบริเวณชุมชนกรุงเกษมชุมชนวัดบรมนิวาส และสะพานเจริญผล ต่อมารัชสมัยรัชกาลที่ 5?ทรงก่อสร้างทางรถไฟสายแรกของประเทศไทยจากหัวลำโพง ??ปากน้ำ (สมุทรปราการ) คลองนางหงส์จึงถูกถมเป็นรางรถไฟ และเมื่อคลองนางหงส์ถูกถมแล้วจึงทำให้ส่วนที่ต่อจากรางรถไฟ ตื้นเขินกลายเป็นแผ่นดิน ชาวบ้านจึงมาปลูกบ้านอยู่อาศัยเป็นระยะเวลากว่า 100?ปี


มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กซึ่งตั้งอยู่หน้าปากซอยชุมชน ได้ทำกิจกรรมกับเด็ก?เห็นว่าพื้นที่นั้นสมควรได้รับการแต่งตั้งจากเขตปทุมวันให้เป็นชุมชน จึงได้เข้าร่วมปรึกษากับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนโดยหวังว่าถ้าพื้นที่นี้เป็นชุมชนแล้ว โครงการครอบครัวและชุมชนพัฒนาก็จะเกิดขึ้นและทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุกๆ ด้าน จึงร่วมกันร่างประวัติชุมชนและร่วมลงชื่อตั้งเป็นชุมชนจนได้ตั้งเป็นชุมชนในที่สุดและได้ทำบ้านพักเด็ก เพื่อรองรับแรงงานเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ

 

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เลขที่ 179 หมู่ 6
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3933717-8    
โทรสาร. 02-3933717 ต่อ 112

แผนที่

Map 201705 01