facebook twitter gplus

คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

 

 
ศ.นพ. เสม พริ้งพวงแก้ว

ประธานกิตติมศักดิ์
 
นางสาวศรีสว่าง พั่ววงศ์แพทย์
ประธานกิตติมศักดิ์
 
รศ.ดร. โคทม อารียา
ประธานกรรมการ 

 
 
ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
รองประธานกรรมการ
 
นางสาวสุดา ติวยานนท์
รองประธานกรรมการ
และเหรัญญิก

suchada
นางสาวสุชาดา ไทยบรรเทา
กรรมการและเลขานุการ


รศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์
กรรมการ


ผศ.ภญ.ดร. นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
กรรมการ


รศ.ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร
กรรมการ


รศ.ดร. ฉันทนา บรรพศิริโชติ
กรรมการ


ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์
กรรมการ


พ.ญ.นิตยา คชภัคดี
กรรมการ


นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
กรรมการ
prapot
นพ.ประพจน์ เภตรากาศ
กรรมการ
aunchalee 
ผศ.อัญมณี บูรณกานนท์
กรรมการ

 คณะกรรมการไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นจากการดำเนินงานของมูลนิธิฯ

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เลขที่ 179 หมู่ 6
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3933717-8    
โทรสาร. 02-3933717 ต่อ 112

แผนที่

Map 201705 01