facebook twitter gplus

คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

 

 
ศ.นพ. เสม พริ้งพวงแก้ว

ประธานกิตติมศักดิ์
 
นางสาวศรีสว่าง พั่ววงศ์แพทย์
ประธานกิตติมศักดิ์
 
รศ.ดร. โคทม อารียา
ประธานกรรมการ 

 
 
ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
รองประธานกรรมการ
 
นางสาวสุดา ติวยานนท์
รองประธานกรรมการ
และเหรัญญิก

suchada
นางสาวสุชาดา ไทยบรรเทา
กรรมการและเลขานุการ


รศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์
กรรมการ


ผศ.ภญ.ดร. นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
กรรมการ


รศ.ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร
กรรมการ


รศ.ดร. ฉันทนา บรรพศิริโชติ
กรรมการ


ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์
กรรมการ


พ.ญ.นิตยา คชภัคดี
กรรมการ


นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
กรรมการ
prapot
นพ.ประพจน์ เภตรากาศ
กรรมการ
aunchalee 
ผศ.อัญมณี บูรณกานนท์
กรรมการ

 คณะกรรมการไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นจากการดำเนินงานของมูลนิธิฯ

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
เลขที่ 143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ซ.วัดสุวรรณคีรี
ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
โทร.0-2433-6292 , 0-2435-5281 , 0-2884-6603 กด 0
โทรสาร . 0-2435-5281

แผนที่

map