facebook twitter gplus

มพด.จัดอบรมสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์

 การอบรมสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ 
สำหรับแรงงานเด็กและเด็กกลุ่มเสี่ยง
เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กสันติคาม มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก


พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เลขที่ 179 หมู่ 6
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3933717-8    
โทรสาร. 02-3933717 ต่อ 112

แผนที่

Map 201705 01