facebook twitter gplus

มพด.จัดอบรมสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์

 การอบรมสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ 
สำหรับแรงงานเด็กและเด็กกลุ่มเสี่ยง
เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กสันติคาม มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก


พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
เลขที่ 143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ซ.วัดสุวรรณคีรี
ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
โทร.0-2433-6292 , 0-2435-5281 , 0-2884-6603 กด 0
โทรสาร . 0-2435-5281

แผนที่

map