facebook twitter gplus

Clips_การยุติปัญหาแรงงานเด็กในประเทศไทย

แรงงานเด็กในประเทศไทยเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน สภาพการทำงานของเด็กจำนวนมากเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เด็กบางคนถูกจ้างอย่างผิดกฎหมายและทำงานอยู่ในสถานที่ซ่อนเร้นแม้ ว่าเด็กไทยเกือบทั้งหมดได้เข้าสู่ระบบโรงเรียนตามนโยบายการศึกษาภาคบังคับ แต่ก็มีเด็กจำนวนไม่น้อยที่ต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย และงานที่เด็กทำนั้นเข้าข่าย "การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย" ตามคำนิยามของอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182

ในขณะเดียว กันแรงงานเด็กต่างชาติก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เด็กเหล่านี้ประสบปัญหาการเข้าถึงบริการด้านการศึกษาและบริการด้านอื่นๆ จึงอยู่ในสภาพเปราะบางต่อการถูกเอาเปรียบด้านแรงงาน

องค์การแรงงาน ระหว่างประเทศได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ดำเนินโครงการเพื่อขจัดปัญหาแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายในประเทศไทย ภาพยนต์สารคดีนี้แสดงถึงรูปแบบการทำงานที่ได้ผลในการขจัดปัญหานี้ในประเทศ ไทยในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาใน 6 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ เชียงราย ตาก อุดรธานี สมุทรสาคร สงขลา และปัตตานี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดการขยายผลไปทั่วประเทศ


ข้อมูลจาก International Labour Organization ILO


พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
เลขที่ 143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ซ.วัดสุวรรณคีรี
ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
โทร.0-2433-6292 , 0-2435-5281 , 0-2884-6603 กด 0
โทรสาร . 0-2435-5281

แผนที่

map