facebook twitter gplus

ร่วมลงชื่อเพื่อเร่งรัดการประกาศใช้กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานทำงานบ้าน

เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย  ร่วมกับองค์กรภาคี   ขอความร่วมมือจากพี่น้องแรงงานทุกภาคส่วน  ในการร่วมลงชื่อเพื่อเร่งรัดให้รัฐบาลประกาศใช้กฎกระทรวงคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน  และให้การรับรองอนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ  ฉบับที่ 186  ว่าด้วย  งานที่มีคุณค่าสำหรับแรงงานทำงานบ้าน  และข้อแนะฉบับที่ 201 


ที่ผ่านมาปัญหาของลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย  ถูกมองว่าไม่ใช่ปัญหาแรงงาน  เนื่องจากกฎหมายยังไม่ให้การยอมรับว่า ?งานบ้าน? คืองาน  ทำให้ลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทยทั้งที่เป็นแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ  ยังคงเป็นแรงงานที่ไม่ได้รับการดูแล  ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน  ลุกจ้างทำงานบ้านส่วนใหญ่ได้รับค่าแรงที่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ  แต่กลับมีชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานและไม่แน่นอน  ไม่มีวันหยุด-วันลา  รวมทั้งไม่มีโอกาสที่จะทำงานและอยู่อาศัยในบ้านนายจ้างอย่างปลอดภัย  และบางครั้งยังถูกล่วงละเมิดทั้งทางร่างกายและจิตใจอีกด้วย

ซึ่งสาเหตุหลักของปัญหาเกิดจากการที่  ไม่มีกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานของลูกจ้างทำงานบ้านอย่างแท้จริง   ที่ผ่านมาหลายรัฐบาล  นับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2546  เครือข่ายฯ  และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องที่เห็นถึงการขาดสวัสดิการขั้นพื้นฐานของลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย  ได้พยายามผลักดันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน  โดยผลักดันให้มีการยกร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่  ซึ่งร่างฯ กฎกระทรวง  ว่าด้วยการมิให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  แก่นายจ้าง  ซึ่งจ้างลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย  พ.ศ. ...  ได้ขยายขอบเขตการคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้านในหลายประเด็น  เช่น  การจัดให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์  วันหยุดตามประเพณี  วันลาป่วย  การกำหนดให้มีการจ่ายค่าจ้างในวันหยุดและวันลาป่วย  และการห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า  15 ปี  ทำงาน  ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งของการคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้านแต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณจากรัฐบาลที่บ่งชี้ว่าจะมีการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวแต่อย่างใด 

เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย  ร่วมกับองค์กรภาคี   ขอความร่วมมือจากพี่น้องแรงงานทุกภาคส่วน  ในการร่วมลงชื่อเพื่อเร่งรัดให้รัฐบาลประกาศใช้กฎกระทรวงคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน  และให้การรับรองอนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ  ฉบับที่ 186  ว่าด้วย  งานที่มีคุณค่าสำหรับแรงงานทำงานบ้าน  และข้อแนะฉบับที่ 201  อันจะมีผลให้เกิดการคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทยตามมาตรฐานแรงงานสากล  โดยรายชื่อที่ได้เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านจะได้รวบรวมเพื่อเสนอต่อรัฐบาลในโอกาสต่อไป อันจะส่งผลให้ลูกจ้างทำงานบ้านทุกคนในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีมีความภูมิใจในฐานะแรงงาน                                                                                                                                                                   


วิธีร่วมลงชื่อ

  1. 1.กรุณาเขียนชื่อจริง นามสกุลจริง
  2. 2.เลขที่บัตรประชาชน
  3. 3.ที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์
  4. 4.อาชีพ

  5. รวบรวมส่งมาที่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)

    เลขที่ 143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ซ.วัดสุวรรณคีรี ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.10700

    หรือส่งมาที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เลขที่ 179 หมู่ 6
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3933717-8    
โทรสาร. 02-3933717 ต่อ 112

แผนที่

Map 201705 01