facebook twitter gplus

12 มิถุนายน 2555 วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก

ร่วมต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย (The Worst Forms of Child Labour) ตามนิยามในมาตรา 3 ของอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 ว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้ายของการใช้แรงงานเด็ก พ.ศ. 2542 (ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, 1999) ซึ่งประเทศไทยให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ระบุว่า ?รูปแบบที่เลวร้าย? ของการทำงานของเด็ก หมายถึง      (ก) ทุกรูปแบบของการใช้ทาส  หรือแนวปฎิบัติที่คล้ายกับการใช้ทาส เช่น  การค้า  และการซื้อขายเด็ก  แรงงานขัดหนี้  แรงงานไพร่ติดที่ดิน  แรงงานบังคับ  หรือเรียกเกณฑ์  ซึ่งรวมถึง  การบังคับหรือเรียกเกณฑ์เด็กเพื่อใช้ในการสู้รบ
      (ข) การใช้  จัดหา  หรือเสนอเด็กเพื่อการค้าประเวณี  เพื่อการผลิตสื่อลามก  หรือเพื่อการแสดงลามก

      (ค) การใช้  จัดหา  หรือเสนอเด็กเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย  โดยเฉพาะเพื่อการผลิตและขนส่งยาเสพติดตามที่นิยามไว้ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

      (ง) งานซึ่งโดยลักษณะของงาน  หรือโดยสภาพแวดล้อมในการทำงานมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ความปลอดภัย หรือศีลธรรมของเด็ก


ลักษณะแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายตามข้อ (ก) (ข) (ค) คือ ความหมายที่เป็นรูปธรรมที่ต้องดำเนินการเพื่อไม่ให้มีการใช้เด็กในแรงงานรูปแบบดังกล่าว ?โดยปราศจากเงื่อนไข? (unconditional worst forms) ข้อสังเกตุ ตามความในนิยามข้อ (ก) นั้น รวมไปถึงการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบทั้งเพื่อการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน หรือ แสวงหาประโยชน์ทางเพศ

 

ส่วนความหมายตามข้อ (ง) เป็นงานในรูปแบบที่เลวร้าย ตามความหมายของ งานอันตราย (hazardous work) ซึ่งการดำเนินการที่จะแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในลักษณะนี้ เป็นงานที่มีเงื่อนไขตามข้อกำหนดทางกฏหมายของแต่ละประเทศที่จะระบุว่างานใดเป็นงานอันตราย ที่ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าไปเกี่ยวข้องในการทำงาน

ข้อแนะประกอบอนุสัญญาฉบับที่ 190 ได้ระบุ ลักษณะสำคัญของงานที่ถือว่าเป็นงานอันตรายและเลวร้ายสำหรับเด็กไว้ดังนี้

  • งานที่ทำให้เด็กต้องเผชิญกับการล่วงละเมิดทางกาย ทางจิตใจ หรือทางเพศ
  • งานใต้ดิน ใต้น้ำ บนที่สูงน่ากลัว หรือในที่มีสภาพปิดขัง
  • งานที่ต้องทำกับเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่อมืออันตราย  งานที่ต้องใช้มือควบคุม งานขนย้ายของหนัก
  • งานในสภาพแวดล้อมที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพ ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตราย เช่น ทำให้เด็กต้องเผชิญกับสารวัตถุ หรือกระบวนการที่เป็นอันตราย หรือเผชิญกับอุณหภูมิ ระดับเสียง หรือการสั่นสะเทือนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • งานภายใต้สภาพที่ยากลำบาก เช่น งานต่อเนื่องยาวนาน งานที่ทำกลางคืน งานที่เด็กถูกกักขังอยู่ในอาคารสถานที่ของนายจ้างโดยไม่มีเหตุผล

นิยามและความหมายของแรงงานเด็ก Download ค่ะ


พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เลขที่ 179 หมู่ 6
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3933717-8    
โทรสาร. 02-3933717 ต่อ 112

แผนที่

Map 201705 01