facebook twitter gplus

เทศกาลสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กชาติพันธุ์

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2554 ได้มีการจัดงาน "เทศกาลสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กชาติพันธุ์" ขึ้นที่ ศูนย์สันติคาม มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ซอยสุขุมวิท 107 ขึ้น มีเด็กเชาติพันธุ์ กว่า 100 คน มากันหลายจังหวัด ทั้งภาคเหนือ กลางและใต้ มานำเสนอผลงานให้ผู้ใหญ่ใจดีได้รับชมอย่างน่าสนใจ

"เด็กชาติพันธุ์ในประเทศไทย "  หมายรวมถึงเด็กชนกลุ่มน้อยต่างๆ ทั้งที่บัตรสีต่างๆ และที่ยังไม่ได้รับเอกสารหรือสิทธิใดๆ  รวมถึงเด็กต่างชาติ จากประเทศเพื่อนบ้าน คือ พม่า  ลาว กัมพูชา ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยทั้งที่เป็นแรงงานเด็ก เป็นผู้ติดตามแรงงานต่างชาติ และกลุ่มเด็กที่เกิดในประเทศไทย  

 ข้อมูลสถิติจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ( สสค. ) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติปี และสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าพ.ศ. 2553และ 2554 ในประเทศไทยมีประชากรเด็กจำนวน 23 ล้านคน มีเด็กด้อยโอกาสและที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากจำนวน 5 ล้านคน   มีกลุ่มเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติจำนวน 30,000 คน กลุ่มเด็กในชุมชนเมืองกรุงเทพมหานครอายุ 0-14ปี จำนวน  1,113,525 คน    กลุ่มเด็กที่อยู่ห่างไกลในชนบทที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่กับผู้สูงอายุ  160,000 คน

                          

กิจกรรมการเดินทางของลูกยางนา  เป็นโครงการเพื่อรู้เท่าทันสื่อและผลิตสื่อสร้างสรรค์ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของเด็กทุกชาติพันธุ์ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กชาติพันธุ์ที่เข้ามาเป็นแรงงานเด็ก มีจำนวนหลายร้อยคนต่อปีที่อยู่ในสภาพงานที่เป็นรูปแบบที่เลวร้ายและอันตรายต่อสุขภาพทางร่างกายและจิตใจของเด็กโดยตรง และยังไม่เข้าสู่ระบบการคุ้มครองและไม่สามารถเข้าถึงการคุ้มครอง   ส่งผลกลุ่มเด็กชาติพันธุ์บางกลุ่มตัดสินใจเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยอันควร  เนื่องจากสื่อกระแสหลักมีจุดเน้นในเรื่องของธุรกิจ  การบริโภคนิยม ความรุนแรง และสื่อที่แบบอย่างในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งเรื่องเพศและการดำเนินชีวิต   ประกอบกับมีการเผยแพร่ข้อมูลของกลุ่มเด็กชาติพันธุ์ในเชิงลบ เช่น  ความไม่น่าไว้วางใจ  ความสกปรกและเป็นผู้แพร่เชื้อ  ความซื่อและความเด๋อด๋า  การล้อเลียนด้านภาษาและวัฒนธรรม  เป็นต้น ในทางกลับกันเด็กชาติพันธุ์มักจะไม่ค่อยได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จากสื่อแขนงต่างๆ และไม่มีโอกาสที่จะเผยแพร่ข้อมูลที่สะท้อนสภาพชีวิต  ปัญหา และความต้องการของตนเองที่ส่งถึงสังคม 

 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงร่วมกับองค์กรภาคีที่ดำเนินงานกับกลุ่มเด็กชาติพันธุ์ และเครือข่ายสื่อที่จะมามีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งต่อเด็ก ในสังคมทั่วไป  เด็กกลุ่มเสี่ยง  แรงงานเด็ก นายจ้าง และคนในสังคมทุกภาคส่วน    โดยเฉพะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มเด็กชาติพันธุ์  ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ดียิ่ง   การทำงานในโครงการนี้จะมุ่งเน้นการจัดองค์ความรู้และขยายแนวคิดในเรื่อง การเท่าทันสื่อ การผลิตสื่อสร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วมของเด็ก และการเพิ่มปริมาณพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กทุกชาติในประเทศไทยเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  โดยเกิดจากเด็กมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดข้อมูลของตนเองผ่านสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่  Clay Animation   ละครใบ้ ละครหุ่นเงา  สารคดีสั้น และการแสดงทางวัฒนธรรม  ให้สังคมได้รับรู้เรื่องรวมของพวกเขาแม้จะไม่ใช่คนไทยโดยสมบูรณ์แต่พวกเขาก็อยู่ในฐานะ"เด็ก" และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยในขณะนี้เช่นเดียวกัน       

 

ภาคเหนือ ผลิตสื่อ clay animations ,หุ่นเงา องค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วม 6 องค์กร ได้แก่

โรงเรียนบ้านท่าอาจ สื่อ clay animations

กลุ่มเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านท่าอาจ

โครงการclay animations

ชื่อเรื่อง "โรงเรียนดีที่หนูรัก"

เนื้อหาโดยย่อ : เป็นเรื่องราวของโรงเรียนอาเซียนที่มีการเรียนภาษาที่ 3 และ ได้จัดการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมของประเทศของตนเอง กลุ่มเด็กต่างชาติที่ได้มีโอกาสเข้าเรียนในระบบโรงเรียน และการให้โอกาสของครูที่ทำให้พวกเขาได้เรียนหนังสือ และได้พัฒนาตนเอง

 

สื่อ clay animations

กลุ่ม แสงแห่งเยาวชน (ray of youth)

โครงการ หุ่นเงา :ชื่อเรื่อง  Unity is strength (ความสามัคคีคือพลัง)

เนื้อหาโดยย่อ:ต้องการให้กลุ่มชาติพันธุ์พม่ามีความสามัคคีกัน

โครงการclay animations  : ชื่อเรื่อง "จุดเริ่มต้น...."  

เนื้อหาโดยย่อ:  ความเป็นชาติพันธุ์ของตนเอง และความเป็นมาของการอพยพย้ายถิ่นเข้ามาพำนักในประเทศไทย รวมถึง ปัญหาต่างๆที่ตามมาของการมาอยู่ประเทศไทย และต้องการสื่อให้ทุกคนเข้าใจตัวตนของตนเอง

โครงการclay animations  : ชื่อ เรื่อง "กฎจราจร"

                เนื้อหาโดยย่อ : การเสียชีวิตของเด็กและครอบครัวพม่าโดยอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จากสาเหตุของการไม่รู้กฎจราจร ทำให้น้องๆคิดทำสารคดีให้ความรู้เรื่องการใช้รถ ใช้ถนนและกฎจราจรแก่เด็กๆพม่าในพื้นที่อำเภอแม่สอด

กลุ่มเด็กละอ่อนดอย สื่อ หุ่นเงา โครงการ กังฟูแคน

กลุ่ม ละอ่อนดอย

โครงการ หุ่นเงา ชื่อเรื่อง "กังฟูแคน"

เนื้อหาโดยย่อ: เป็นเรื่องราวภูมิปัญญาการค้นพบเครื่องดนตรีและตำนานของแคนม้ง ของชนเผ่าม้ง ที่สืบทอดกันมา จนถึงปัจจุบัน และกำลังจะสูญหายไป เพราะเหลือผู้เฒ่าในหมู่บ้านเพียงคนเดียวที่สามารถเล่น "แคนม้ง" ได้

 

กลุ่มเยาวชนม้ง  สื่อ clay animations สื่อด้วยใจผ่านด้วยดนตรี

กลุ่ม เยาวชนม้ง

โครงการ clay animations  เรื่อง "สื่อด้วยใจผ่านด้วยดนตรี" และ"วิถีชีวิตม้ง"

เนื้อหาโดยย่อ: เป็นวิถีชีวิตในการดำรงของคนในชุมชน การเลี้ยงหมูเลี้ยงหมู ไก่ การใช้ชีวิตประจำวันของ ชนเผ่าม้งที่อยู่บนภูชี้ฟ้า

กลุ่มเด็กต่างชาติจากค่ายผู้ลี้ภัยแม่หละ จังหวัดตาก

โครงการผลิตสื่อ"ละครหุ่นเงา เพื่อบอกความเป็นเราเด็กในแคมป์"

เนื้อหาโดยย่อ

การใช้ชีวิตของนักเรียนในวันหนึ่งๆ ซึ่งเรื่องราวก็คือเด็กนักเรียนคนหนึ่งตื่นเช้ามาก็จะไปตักน้ำจากนั้นก็ไปโรงเรียน ได้เจอกับเพื่อน เลิกเรียนก็กลับมาทบทวนหนังสือ จากนั้นก็นอนพักผ่อน

เรื่องที่ 2 ความสามัคคี เรื่องมีอยู่ว่าจะมีการแข่งกีฬาฟุตบอล ทางครูก็เลยประกาศกับนักเรียนว่าใครสนใจจะลงแข่งก็ให้มาลงชื่อ แล้วก็มีการแข่งขัน สุดท้ายทีมก็ได้แชมป์ ซึ่งเขาให้ข้อคิดลงท้ายว่าต้องมีความรัก 

 

 

ภาคกลาง ผลิตสื่อ มิวสิค วีดีโอ , clay animations องค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วม 6 องค์กรได้แก่

 

                สื่อ มิวสิควีดีโอ โครงการพาน้องเที่ยวงานสงกรานต์สมุทรสาคร

กลุ่ม รักษ์ไทย

โครงการ มิวสิควีดีโอ เรื่อง "วัฒธรรมของหนูในต่างแดน"

                เนื้อหาโดยย่อ :  เกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งการ และการดำรงวัฒนธรรมประเพณีของชาติพันธ์การสืบต่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้และการปลูกฝังในพิธีการต่างๆ

 

กลุ่ม เด็กดี มยช.

โครงการclay animations เรื่อง " ลูกปลาเกเร"

        เนื้อหาโดยย่อ : เรื่องราวของกลุ่มเพื่อนๆเด็กต่างชาติ ที่รวมกลุ่มกันเล่านิทานให้น้องผ่านสื่อ เป็นทางเลือกจากหนังสือ เพื่อเพิ่มสีสันให้กับการเล่านิทานแบบเดิมๆ

 

สื่อ หนังสั้น

กลุ่ม แสงสว่าง 54

โครงการ หนังสั้น  เรื่อง "เรียนแล้วดีอย่างไร"

เนื้อหาโดยย่อ: เพื่อให้ผู้ปกครองของเด็กได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของบุตรหลาน และผลกระทบของการที่เด็กไม่ได้เรียน

 

บ้านแรกรับเด็กชายบ้านปากเกร็ด

กลุ่มแรกรับเด็กชายปากเกร็ด

โครงการสื่อ clay animations  เรื่อง "คุณธรรมนำใจปั้นดินให้เป็นดาว"

เนื้อหาโดยย่อ: ให้เห็นถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพต่างๆ ของบ้านที่จัดให้กับเด็กที่เข้ามาอยู่ และสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพของตนเองได้

 

วัดศรีสุทธาราม

กลุ่ม ชาติพันธุ์ของฉัน

โครงการclay animations เรื่อง "นักเรียนใหม่"

เนื้อหาโดยย่อ: การปรับตัวของเด็กต่างชาติเมื่อต้องเข้าโรงเรียนร่วมกับเด็กไทยและต้องการเพื่อนของเด็กต่างชาติในประเทศไทย

 

ศูนย์สันติคาม

กลุ่มสโมสรเพื่อนงาน

โครงการ สื่อมิวสิควีดีโอเรื่อง ชีวิตแรงงานเด็กต่างชาติ,และรอยยิ้มต่างแดน

เนื้อหาโดยย่อ: การใช้ชีวิตของกลุ่มแรงงานเด็กที่ทำงานอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ และความหวังในการเข้ามาหางานทำ เด็กต่างชาติทุกคนต้องการไมตรีจากทุกคนและต้องการเห็นรอยยิ้มของเพื่อนๆได้ด้วยกันเอง

 

ภาคใต้ ผลิตสื่อการแสดงวัฒนธรรม, ละครหน้าขาว องค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วม 3 องค์กรได้แก่

 

 โครงการ เรื่องเล่าจากคนกลุ่มน้อย

กลุ่มYouth Out Reach เพื่อส่งเสริมทักษะเยาวชน  

โครงการแสดงละครวัฒนธรรม  เรื่อง "ระบำชนเผ่า"

กลุ่มPlan เยาวชนมอแกน

โครงการ การแสดงละครวัฒนธรรม เรื่อง "เรื่องเล่าจากชนกลุ่มน้อย"

เนื้อหาย่อ : เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มชนพม่า และกลุ่มมอแกนที่อยู่ในประเทศ   ว่าที่มาของพวกเขามาจากไหน และมีวัฒนธรรมการดำรงอยู่อย่างไร รวมถึงการละเล่นต่างๆของกลุ่มชาติพันธ์

 

ศูนย์มาริส มิสชั่น จ.ระนอง              โครงการรณรงค์ให้ผู้ปกครองเห็นคุณค่าของการศึกษา

กลุ่ม Future of Children

โครงการ โครงการละครใบ้หน้าขาว เรื่อง  "ความรุนแรงในครอบครัว"

เนื้อหาโดยย่อ : เป็นความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และปัญหาครอบครัวหากทุกฝ่ายช่วยกันสอดส่องและสร้างความเข้าใจกับพ่อแม่ความรุนแรงก็จะลดลง  เด็กจะได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลจากผู้ใหญ่

 

{gallery}action/540925{/gallery}

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เลขที่ 179 หมู่ 6
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3933717-8    
โทรสาร. 02-3933717 ต่อ 112

แผนที่

Map 201705 01