facebook twitter gplus

ลูกยางนาภาคใต้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชาติพันธุ์

ได้เวลาโชว์ผลงานเด็กๆ ลูกยางนาภาคใต้แล้ว วันนี้มีกิจกรรม เด็กเมียนม่าร์ และเด็กมอแกลน ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประเพณี มานำเสนอค่ะ เนื่องในโอกาสมีวันสำคัญที่มีความหมายต่อเด็กชาติพันธุ์พม่า วันที่ 19 มิ.ย. 54 เป็นวันคล้ายวันเกิดนางอองซาน ซูจี และเป็นวันสตรีของพม่าโอกาสที่ดีจึงเป็นฤกษเบิกยามที่ พี่ๆ มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา องค์กรที่เป็นพี่เลี้ยงน้องๆเด็กเยาวชนกลุ่ม Plna ( เด็กกลุ่มมอแกลน )และกลุ่ม Youth Out Reach (เด็กกลุ่มพม่ามอญ) เมล็ดพันธุ์ลูกยางนาภาคใต้ในจังหวัดพังงา ได้ชักชวนเด็กๆ มาแสดงผลงานแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรมซึ่งกันและกัน บรรยากาศในงานคับคั่งไปด้วยผู้คนมากมาย 200 กว่าชีวิต

ที่มาร่วมงานและรอชมผลงานการแสดงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของเด็กทั้งสองกลุ่ม เด็กๆ สลับสับเปลี่ยนการแสดงที่ตระเตรียมมาอย่างน่าสนใจ ทั้งการแสดงรำทางชาติพันธุ์ของพม่าที่ประกอบด้วย กะเหรียง พม่า คะฉิ่น มอญ และไทยใหญ่ ซึ่งแสดงการร่ายรำได้อย่างสวยงาม การแสดงการโต้วาทะเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมกันในประเทศพม่า การร่ายรำแบบวัฒนธรรมพม่า การแสดงรองแง็งของเด็กๆ กลุ่มมอแกลน ที่เตรียมทั้งการแสดงละครวิถีชีวิตมอแกลน การ้องรองแง็งของคนสองวัยคือเด็กกับผู้ใหญ่  ทุกการแสดงล้วนแสดงออกมาด้วยความตั้งใจ ชุดการแสดงถูกตระเตรียมมาอย่างประณีต และบ่งบอกวิถีของตน เวทีนี้ไม่เพียงเป็นพื้นที่ให้เหล่าเด็กๆ ได้มีโอกาสมาพบเจอและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกัน แต่ยังเป็นพื้นที่ให้ชนกลุ่มชาติพันธุ์ได้มีโอกาสในการ แสดงอัตลักษณ์ของตนเองให้ผู้อื่นได้ศึกษาและรับรู้ เสียงปรบมือกึกก้องหอประชุมเมื่อการแสดงจบลง ไม่รู้บรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนเช่นนี้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อใด และจะมีสักกี่พื้นที่ ที่เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชนเหล่านี้ได้มีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างเปิดเผย และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของมนุษย์ทุกคนที่อยู่บนโลกสีฟ้าใบเดียวกัน
 
โครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ด้วยหัวใจ
สื่อสร้างสรรค์เพื่อเมล็ดพันธุ์ที่หลากหลาย
โครงการการเดินทางของลูกยางนา
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)

สนับสนุนกิจกรรมโดย :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เลขที่ 179 หมู่ 6
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3933717-8    
โทรสาร. 02-3933717 ต่อ 112

แผนที่

Map 201705 01