facebook twitter gplus

ร่วมต้านการใช้แรงงานเด็ก ในรูปแบบที่เลวร้าย

570915_campage
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) ขอเชิญชวนทุกท่านเป็นส่วนหนึ่ง ของการ ?ร่วมต้านการใช้แรงงานเด็กรูปแบบที่เลวร้าย? ง่ายๆ เพียงร่วมกันลงรายชื่อ ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก

 

เด็กๆ เป็นเมล็ดพันธุ์และพลเมืองของโลกใบนี้ ควรได้รับการคุ้มครองดูแลให้เติมโตอย่างมีคุณภาพ อยู่รอด แลปลอดภัย แต่มีเด็กบางคนต้องทำงานในสภาพอันตราย ได้รับค่าจ้างน้อยหรือไม่ได้เลย ทำงานติดต่อกันหลายชั่วโมง และต้องเผชิญกับการละเมิดสิทธิอื่นๆ ในประเทศไทย มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มากกว่า 1.4 ล้านคน และเป็นแรงงานเด็กไม่น้อยกว่า 1 ล้านคน

พวกเขา เป็นลูกหลานของแรงงานต่างชาติ หรือกลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่าต่างๆ หรือเด็กไทยที่จากจนขันสน

พวกเขา ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพในสภาพถูกเอารัดเอาเปรียบ และอันตราย หลายคนเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

พวกเขา ควรได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็กตามหลักสากล

พวกเขา ควรได้รับการคุ้มครองสิทธิสวัสดิการ

พวกเขา ควรได้รับสิทธิในการพัฒนาตนเอง

พวกเรา ต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ไขและขจัดปัญหาแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดไป

 

ร่วมกันลงรายชื่อ เพื่อยุติการใช้แรงงานเด็กดังนี้คือ
1.ห้ามใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
2.ห้ามใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ในงานอันตรายงานที่มีลักษณะ หรือสภาพแวดล้อมในการทำงานมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยหรือศีลธรรมของเด็ก
3.เรียกร้องให้มีบทลงโทษทางอาญากับผู้ที่บังคับใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย


ร่วมลงชื่อตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 กันยายน 2557 ได้ที่ www.change.org

จากนั้นจะนำรายชื่อเสนอต่อกระทรวงแรงงาน สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อเรียกร้องให้เกิดมาตรการการคุ้มครองเด็กจากการแสวงผลประโยชน์ด้านแรงงาน อย่างเป็นรูปธรรม

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เลขที่ 179 หมู่ 6
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3933717-8    
โทรสาร. 02-3933717 ต่อ 112

แผนที่

Map 201705 01