facebook twitter gplus

ให้น้องได้เรียน

slide5
รู้หรือไม่?

ในประเทศไทยมีเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาที่มีสาเหตุมาจากปัญหาความยากจน 4,481,612 คน
*ซึ่งมีค่าใช้จ่ายอย่างต่ำ 8,000 บาท/ ปีการศึกษา

เด็กที่ขาดโอกาสในพื้นที่ มพด.

ซึ่งในส่วนพื้นที่การทำงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มีเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ตามเกณฑ์การให้ทุนของมูลนิธิฯ ทั้งหมด 393 คน แบ่งเป็น
ภาคเหนือ 164 คน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 33 คน
ภาคตะวันออก 42 คน
ภาคกลาง 42 คน
ภาคใต้ 77 คน

คุณสามารถช่วยน้องได้อย่างไร

• สนับสนุนทุนการศึกษา 450 บาท / เดือน / คน
• สนับสนุนทุนการศึกษา 6,000 บาท / ปีการศึกษา ต่อเด็ก 1 คน

เงินที่คุณให้...ช่วยน้องได้

• เด็กได้เรียนหนังสือ
• ลดภาระของครอบครัวเด็ก
• ช่วยพัฒนาโรงเรียนและเด็กคนอื่นๆ เนื่องจากมูลนิธิฯ จะทำงานกับโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมและการอบรม เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการตามวัย มีอาหารกลางวันรับประทาน มีพื้นที่เล่นที่ปลอดภัย และเสริมสร้างทักษะชีวิต
• ช่วยให้เด็กมีชีวิตที่ปลอดภัย นอกจากจะทำงานกับโรงเรียน มูลนิธิฯ ได้ทำงานกับชุมชน ให้ชุมชนหันมาช่วยกันดูแลเด็กๆ สร้างชุมชนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและทุกคน

บริจาคโดยโอนผ่านธนาคาร

ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 047-2-61241-7
โปรดระบุ “ทุนการศึกษา”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-4336292

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เลขที่ 179 หมู่ 6
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3933717-8    
โทรสาร. 02-3933717 ต่อ 112

แผนที่

Map 201705 01