facebook twitter gplus

ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในเด็ก

child play

การทำให้เกิดสุขภาวะที่ดีทั้งเด็กในเมือง  เด็กต่างจังหวัดและเด็กต่างชาติอ  ทำให้เกิดสุขภาวะที่ดี

Continue Reading

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
เลขที่ 143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ซ.วัดสุวรรณคีรี
ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
โทร.0-2433-6292 , 0-2435-5281 , 0-2884-6603 กด 0
โทรสาร . 0-2435-5281

แผนที่

map