facebook twitter gplus

เส้นทางการทำงานแด่น้องผู้หิวโหย


คุณศิริเพ็ญ เจ้าหน้าที่กระทรวงพานิชย์
             

             ? เพื่อเด็กน้อยร้อยพัน ได้อิ่มท้อง            เพื่อน้องน้องหลุดพ้นคนกดขี่
                 เพื่อเด็กไทยซึมซับรับสิ่งดี                    เพื่อให้มีผู้ใหญ่ใฝ่ช่วยกัน?

 

                                                                                               
?ดิฉัน ช่วยเหลือเด็กแด่น้องของเรา (โครงการแด่น้องผู้หิวโหย) เริ่มต้นตั้งแต่ครั้งละ ๓๐ บาท จากอดีตจนปจัจุบันรู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสมาโดยตลอด

ทราบกันดีว่า โครงการแด่น้องผู้หิวโหย ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) ได้ให้ความช่วยเหลือดูแลเด็กชนบทมาตลอด ช่วยเหลือเด็กชนบทที่ป่วยเป็นโรคขาดสารอาหาร โดยสนับสนุนให้บุคลในพื้นที่จัดทำโครงการอาหารกลางวัน/อาหารเสริม และโครงการเกษตรเพื่อนำมาผลิตมาทำอาหารกลางวัน โครงการแด่น้องผู้หิวโหย ได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้างจากภาพยนต์โฆษณา ?แด่น้องผู้หิวโหย?(เด็กกินดิน) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ จนกระทั้งถึงปัจจุบัน ปี ๒๕๕๐ หลายฝ่ายในสังคมอาจมีคำถามว่า โครงการแด่น้องฯ ยังคงทำงานอยู่หรือไม่ เพราะไม่ได้เป็นข่าวใหญ่ทางสื่อมวลชนมาเป็นเวลานาน

อย่างไรก็ดี โครงการแด่น้องฯ ขอถือโอกาสนำเสนองานซึ่งมีพัฒนาการชัดในด้านการป้องกันปัญหาเด็กในชนบทโดยใน ชุมชน ในวาระครบ ?๒๕ปี มพด.? ซึ่งโครงการแด่น้องผู้หิวโหยได้ก่อเกิดขึ้น ในปี ๒๕๒๒ ก่อนที่จะร่วมกับอีก ๓ โครงการจัดตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)ในปี ๒๕๒๕ และ ในเบื้องต้นนี้ จึงขอสรุปสถานการณ์ปัญหาเด็กชนบทในแต่ละช่วงเวลา และประสบการณ์ที่นำไปสู่การพัฒนาแนวคิดและวิธีการทำงานโครงการแด่น้องฯ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัญหาและการวางแนวทางป้องกันในระยะยาว

(ในปี ๒๕๒๒-๒๕๒๘ )เราบุกเบิกช่วยเหลือเด็กขาดสารอาหารและขยายฐานการมีส่วนร่วมสู่ชุมชน  สนับสนุนให้คนในชุมชนเป็นผู้ดำเนินการเอง โดยการแก้ไขปัญหาเด็กขาดสารอาหารเฉพาะหน้าเร่งด่วนแก่เด็กวัน ๐-๑๔ ปี ด้วยโครงการอาหารกล่งวัน/อาหารเสริมและโครงการเกษตร(ปลูกผักสวนครัวและ เลี้ยงสัตว์)ในโรงเรียน ส่วนในหมู่บ้าน ได้แก่ โครงการนมถั่วเหลือง การสงเคราะห์เฉพาะรายเด็กขาดสารอาหาร

(ปี ๒๕๒๙-๒๕๓๔) เน้นงานเล็กซึมลึก ?พัฒนาการเด็กรอบด้าน? ควบคู่ข่ายงานชุมชนคนทำอาหาร มี การปรับกระบวนการทำงาน ทั้งด้านลึกเชิงคุณภาพในเรื่องอนามัยแม่และเด็ก ในหมู่บ้าน ควบคู่กับการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน/ อาหารเสริมและการเกษตรในโรงเรียน ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น

(ปี๒๕๓๕-๑๔๔๐) เพิ่มพลังครอบครัว ชุมชน และเครือข่ายครู แสวงหาทางสู้วิกฤติเศรษฐกิจ  การทำงานเชิงลึกในชุมชน ศึกษารูปแบบการเสริมพลังครอบครัวและชุมชนเพื่อให้มีบทบาทป้องกันและแก้ไข ปัญหาเด็ก  ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องโภชนาการและพัฒนาการของเด็ก รวมถึงการรวมเครือข่ายครูเพื่อให้เกิดพลังในการช่วยเหลือเด็ก มิใช้เพียงทำหน้าที่สอนอย่างเดียว และครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็กในวัด ของกรมศาสนา ปัจจุบันขึ้นอยู่กับ อบต.


(๒๕๔๑-๒๕๔๕) ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยชุมชนปกป้องเด็ก  มี การส่งเสริมทางเลือกครอบครัวแรงงานคืนถิ่น สร้างเสริมชุมชนปกป้องเด็ก เด็กการให้ชุมชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการรับรู้ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วม กัน


(๒๕๔๖-๒๕๕๐) สร้างอาสาสมัครชุมชนปกป้องเด็ก พร้อมช่วยเหลือเด็กจากภัยพิบัติธรรมชาติและความรุนแรงจาก ๓ จังหวัดภาคใต้ มีการสร้างอาสาสมัครเด็ก ผู้ปกครอง และคนในชุมชนทั่วไปเข้ามาเป็นอาสาสมัครในการช่วยเหลือเด็ก ประสานและวางแนวทางแก้ไขร่วมกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเด็กและ เยาวชน ในขณะเดียวกันช่วงเกิดวิกฤติเด็กที่ได้รับผลกระทบ จาก ๓ จังหวัดภาคใต้และภัยพิบัติธรรมชาติ(คลื่นยักษ์สึนามิ)โครงการแด่น้องได้ทำ การสำรวจและเก็บข้อมูลโดยเฉพาะจากภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ ในภาคอีสาน ซึ่งมีองค์กรที่ให้ความช่วยมีน้อย  หลังจากพบว่ามีเด็กได้รับผลกระทบอยู่จำนวนมากได้วางแผนให้ความช่วยเหลือเด็ก และครอบครัว 

       โครงการแด่น้องผู้หิวโหย ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือและพัฒนาเด็กที่ด้อยโอกาส และหวังว่าข้อความข้างต้นนี้จำเป็นคำตอบได้ดีว่า ?โครงการแด่น้องผู้หิวโหย? ไม่ได้หายไปไหน แต่ยังคงทำงานเป็นสื่อกลาง นำความรักและความปรารถนาจะยังประโยชน์สุข ไปสู่เด็กๆ ในชนบทที่ด้อยโอกาส ด้วยความมุ่งมั่นว่า จะทำหน้าที่นี้ต่อไปจนกว่าเด็กที่ด้อยโอกาส จะพ้นภัย ?หิว? อาหารกาย อาหารสมอง และอาหารใจ

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เลขที่ 179 หมู่ 6
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3933717-8    
โทรสาร. 02-3933717 ต่อ 112

แผนที่

Map 201705 01