facebook twitter gplus

โครงการแด่น้องผู้หิวโหย

โครงการ แด่น้องผู้หิวโหย เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2522 จากความห่วงใยของบุคคลหลายกลุ่มจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นสื่อรับความปรารถนาดีจากผู้คนในสังคมไปลบรอยความหิวโหยจากดวงหน้า และร่างกายของเด็กน้อย ให้ความช่วยเหลือเด็กขาดแคลนอาหารในชนบท

  การให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้เด็กได้รับสารอาหารที่สมบูรณ์  ทั้งอาหารบริโภค อาหารสมอง อาหารใจ โดยส่งเสริมให้ทุกฝ่ายในชุมชนเข้ามามีบทบาทเป็นผู้ดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว การสร้างความเข้มแข็งและการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิดเป็นชุมชนปก ป้องเด็ก

        * สนับสนุนทุนการศึกษา  ทุนสร้างอาชีพและการสงเคราะห์เฉพาะรายเบื้องต้นแก่เด็ก และครอบครัวที่ประสบปัญหารุนแรง และอยู่ในสภาวะยากลำบาก ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยา

 

        * สร้างอาหารและเกษตรชุมชน    สนับสนุนโครงการอาหารและโครงการเกษตรให้แก่โรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้างความมั่นคงด้านอาหารในชุมช

 

        * ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน  และการส่งเสริมบทบาท ?กลไกชุมชนปกป้องเด็ก?  เช่น  บทบาทของอาสาสมัคร ในชุมชน  ครอบครัว วัด โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการดูแล รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็กด้านต่างๆ ของชุมชน และการแก้ปัญหาเด็

 

        * ศึกษาวิจัย และเผยแพร่ปัญหาเด็กในชนบท  เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ได้ผลและยั่งยืน

พื้นที่การดำเนินงาน    ดำเนิน การสนับสนุนโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กในชุมชน ในจังหวัดศรีสะเกษ   บุรีรัมย์ มหสารคาม สระแก้ว   ปราจีนบุรี  ฉะเชิงเทรา  และ แม่ฮ่องสอน

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เลขที่ 179 หมู่ 6
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3933717-8    
โทรสาร. 02-3933717 ต่อ 112

แผนที่

Map 201705 01