facebook twitter gplus

เรื่องเด็กต้องขยาย

สื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญา

altโครงการสื่อสารสร้างสรรค์วิถีพอเพียงภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กอีสาน (แปลงเพาะกล้า ?ดอกบานไม่รู้โรย?)? เด็กๆ ร.ร.น้ำอ้อมน้อย และ ร.ร.บ้านกระเดาอุ่มแสง ได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการทำสมุดทำมือ ที่ได้ลงมือทำด้วยตัวเองอย่างภูมิใจ

ทั้งยังไดเรียนรู้ภูมิปัญญาในถิ่นของตนเอง ร.ร.น้ำอ้อมน้อย ก็ได้เรียนรู้เรื่อง สรภัญญะ ส่วน ร.ร.บ้านกระเดาอุ่มแสง ได้เรียนรู้แนวคิด เกษตรอินทรี

{gallery}action/550826_actionesaan{/gallery}

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เลขที่ 179 หมู่ 6
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3933717-8    
โทรสาร. 02-3933717 ต่อ 112

แผนที่

Map 201705 01