facebook twitter gplus

เรื่องเด็กต้องขยาย

พื้นที่สร้างสรรค์ วัฒนธรรมเด็กข้ามชาติ

600509 newschild2

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ ผู้ปกครอง อาสาสมัคร และเด็กๆ ชุมชนสะพานปลา สร้างพื้นที่ดีๆ สำหรับเด็กให้เกิดขึ้นอีก ๑ พื้นที่ ในชุมชนสะพานปลา จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่สร้างสรรค์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ลูกหลานแรงงานต่างชาติที่อาศัยอยู่ในชุมชนได้มีที่เล่น ที่ปลอดภัย ได้แสดงออกทางความคิดมีที่พบปะพูดคุยกันของผู้ปกครอง จะเรียกว่าเป็น พื้นที่สุขใจ ของเด็ก ก็ได้

600509 newschild1

600509 newschild3

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
เลขที่ 143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ซ.วัดสุวรรณคีรี
ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
โทร.0-2433-6292 , 0-2435-5281 , 0-2884-6603 กด 0
โทรสาร . 0-2435-5281

แผนที่

map