facebook twitter gplus

เรื่องเด็กต้องขยาย

พื้นที่สร้างสรรค์ วัฒนธรรมเด็กข้ามชาติ

600509 newschild2

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ ผู้ปกครอง อาสาสมัคร และเด็กๆ ชุมชนสะพานปลา สร้างพื้นที่ดีๆ สำหรับเด็กให้เกิดขึ้นอีก ๑ พื้นที่ ในชุมชนสะพานปลา จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่สร้างสรรค์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ลูกหลานแรงงานต่างชาติที่อาศัยอยู่ในชุมชนได้มีที่เล่น ที่ปลอดภัย ได้แสดงออกทางความคิดมีที่พบปะพูดคุยกันของผู้ปกครอง จะเรียกว่าเป็น พื้นที่สุขใจ ของเด็ก ก็ได้

600509 newschild1

600509 newschild3

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เลขที่ 179 หมู่ 6
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3933717-8    
โทรสาร. 02-3933717 ต่อ 112

แผนที่

Map 201705 01