facebook twitter gplus

เรื่องเด็กต้องขยาย

เยาวชนคนคืนถิ่น

600509 newschild4

ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ นอกจากมูลนิธิฯ จะทำงานกลไกชุมชนปกป้องเด็กแล้ว ยัส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชนที่ไม่ได้รับการศึกษาต่อด้วย เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้รวมกลุ่มมีกิจกรรมที่มีประโยชน์

และสร้างรายได้ด้วย อย่างกลุ่มเยาวชนคนคืนถิ่นที่จังหวัดนราธิวาส สนใจการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง เยาวชนศึกษาวิธีการเลี้ยง และช่วยกันสร้างบ่อสำหรับเลี้ยงกุ้งด้วยวัสดุที่มีในชุมชน ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มทดลองเลี้ยงจนแม่พันธุ์กุ้งออกไข่

ซึ่งเยาวชนกลุ่มนี้มีแผนจะเพิ่มจำนวนแม่พันธุ์กุ้งและพัฒนาบ่อเลี้ยงกุ้ง แต่ยังขาดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม

600509 newschild6

600509 newschild5

 

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
เลขที่ 143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ซ.วัดสุวรรณคีรี
ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
โทร.0-2433-6292 , 0-2435-5281 , 0-2884-6603 กด 0
โทรสาร . 0-2435-5281

แผนที่

map