facebook twitter gplus

เรื่องเด็กต้องขยาย

เยาวชนคนคืนถิ่น

600509 newschild4

ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ นอกจากมูลนิธิฯ จะทำงานกลไกชุมชนปกป้องเด็กแล้ว ยัส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชนที่ไม่ได้รับการศึกษาต่อด้วย เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้รวมกลุ่มมีกิจกรรมที่มีประโยชน์

และสร้างรายได้ด้วย อย่างกลุ่มเยาวชนคนคืนถิ่นที่จังหวัดนราธิวาส สนใจการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง เยาวชนศึกษาวิธีการเลี้ยง และช่วยกันสร้างบ่อสำหรับเลี้ยงกุ้งด้วยวัสดุที่มีในชุมชน ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มทดลองเลี้ยงจนแม่พันธุ์กุ้งออกไข่

ซึ่งเยาวชนกลุ่มนี้มีแผนจะเพิ่มจำนวนแม่พันธุ์กุ้งและพัฒนาบ่อเลี้ยงกุ้ง แต่ยังขาดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม

600509 newschild6

600509 newschild5

 

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เลขที่ 179 หมู่ 6
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3933717-8    
โทรสาร. 02-3933717 ต่อ 112

แผนที่

Map 201705 01