facebook twitter gplus

รายงานการดำเนินงานปี 2552 - 2553

รายงาน ผลการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ฉบับนี้ เป็นการรวมการดำเนินงานปี 2552-2553 อยู่ในเล่มเดียวกัน และต้องขออภัยผู้อ่านที่จัดทำรายงานนี้ล่าช้า ขณะนี้ปี พ.ศ.2554 ซึ่งมูลนิธิฯได้ดำเนินงานมาแล้ว 29 ปี และก็จะเข้าปีที่ 30 ในปี พ.ศ.2555 ตลอดช่วงเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอุปการะคุณทั้งหลาย ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้มีการริเริ่มงานในหลายด้าน

ถ้าจะกล่าวเฉพาะในช่วงปี 2552–2553 นั้น มูลนิธิฯ ได้เน้นในเรื่องพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กนั้นเราได้คิดค้นการทำงานใน หลายๆ รูปแบบแต่ที่สำคัญ โดยเฉพาะเราอยากให้เด็กได้มีพื้นที่สำหรับการเล่น ที่ช่วยพัฒนาการของเด็กในหลายด้าน ทั้งด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านทักษะการเคลื่อนไหวนอกจากนี้ ...


คลิกอ่านรายละเอียดรูปแบบ PDF

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
เลขที่ 143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ซ.วัดสุวรรณคีรี
ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
โทร.0-2433-6292 , 0-2435-5281 , 0-2884-6603 กด 0
โทรสาร . 0-2435-5281

แผนที่

map