facebook twitter gplus

สรุปภาพรวมการดำเนินงาน 25 ปี

สรุปภาพรวมการดาเนินงาน ๒๕ ปี
“การเดินทางเพื่อประโยชน์สุขของเด็ก”
๒๕ ปี ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กกับงานพัฒนาเด็กในชนบท  ผ่านโครงการแด่น้องผู้หิวโหย (ดน.)

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
เลขที่ 143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ซ.วัดสุวรรณคีรี
ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
โทร.0-2433-6292 , 0-2435-5281 , 0-2884-6603 กด 0
โทรสาร . 0-2435-5281

แผนที่

map