facebook twitter gplus

สรุปภาพรวมการดำเนินงาน 25 ปี

สรุปภาพรวมการดาเนินงาน ๒๕ ปี
“การเดินทางเพื่อประโยชน์สุขของเด็ก”
๒๕ ปี ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กกับงานพัฒนาเด็กในชนบท  ผ่านโครงการแด่น้องผู้หิวโหย (ดน.)

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เลขที่ 179 หมู่ 6
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3933717-8    
โทรสาร. 02-3933717 ต่อ 112

แผนที่

Map 201705 01